Finansal tablolar

ÖZULAŞ TOPLUTAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2018 YILI FİNANSAL TABLOLARI

2.5 Finansal Durum

 

 

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Cari Dönem

 

 

 

 

 

31 Aralık 2018

Varlıklar

 

 

 

 

 

Dönen Varlıklar

 

17.948.880

 

 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri

 

10.127

Ticari Alacaklar

 

14.421.188

Diğer Alacaklar

 

2.025.075

-    Ortaklardan Alacaklar

 

1.299.179

-    Diğer Taraflardan Alacaklar

 

725.896

Peşin Ödenmiş Giderler

 

398.566

Peşin Ödenmiş Vergi ve Benzerleri

 

12.700

Diğer Dönen Varlıklar

 

1.081.224

 

 

 

Duran Varlıklar

 

5.889.421

 

 

 

Finansal Yatırımlar

 

49.500

-    İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

 

49.500

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

 

970.334

Maddi Duran Varlıklar

 

4.217.510

-    Binaları

 

3.855.571

  •    Taşıtlar

 

236.447

-    Demirbaşlar

 

125.492

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

26.246

-    Gayri Maddi Haklar

 

26.189

-    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

57

Ertelenmiş Vergi Varlığı

 

600.869

Diğer Duran Varlıklar

 

24.962

 

 

 

Toplam Varlıklar

 

23.838.301

 

Yükümlülükler

 

 

 

 

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler

 

20.683.476

 

 

 

Finansal Yükümlülükler

 

6.404.851

-    Finans Kuruluşlarına Borçlar

 

6.379.317

-   Diğer Finansal Yükümlülükler

 

25.534

Ticari Borçlar

 

13.882.055

Diğer Borçlar

 

15.109

-     Ortaklara Borçlar

 

9.609

-     Diğer Taraflara Borçlar

 

5.500

Kısa Vadeli Karşılıklar

 

319.153

-     Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

 

319.153

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

 

62.308

 

 

 

 

 

 

Uzun Vadeli Yükümlülükler

 

90.784

 

 

 

Uzun Vadeli Karşılıklar

 

58.827

   - Kıdem Tazminatı Karşılıkları

 

58.827

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

 

31.957

 

 

 

Toplam Özkaynaklar

 

3.064.041

 

 

 

Ödenmiş Sermaye

 

6.961.600

Paylara İlişkin Primler/İskontolar

 

400.900

Kar Yedekleri

 

81.050

   - Yasal Yedekler

 

19.377

   - Olağanüstü Yedekler

 

61.673

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

 

(3.575.574)

Net Dönem Zararı (-)

 

(803.935)

 

 

 

Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar

 

23.838.301

 

 

 

 

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Cari Dönem

 

 

 

1 Ocak-

31 Aralık 2018

 

 

 

 

Hasılat

 

 

3.304.313

Satışların Maliyeti (-)

 

 

(175.738)

 

 

 

 

Brüt Satış Karı

 

 

3.128.575

 

 

 

 

Pazarlama Giderleri (-)

 

 

(40.041)

Genel Yönetim Giderleri (-)

 

 

(3.389.314)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

 

 

534.254

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

 

 

(694.088)

 

 

 

 

Esas Faaliyet Zararı (-)

 

 

(460.614)

 

 

 

 

Finansal Gelirler

 

 

1.096

   - Faiz, Kâr Payı vb. Gelirler

 

 

1.096

Finansal Giderler (-)

 

 

(142.099)

   - Faiz vb. giderleri

 

 

(142.099)

 

 

 

 

Dönem Zararı (-)

 

 

(601.617)

 

 

 

 

Vergi Gideri

 

 

(202.318)

 

 

 

 

Dönem Net Zararı (-)

 

 

(803.935)

 

2.5.1 Finansal durum analizi

            Yönetim kurulumuzun politikası, güçlü bir sermaye yapısı ile işletmenin gelecekteki büyümesini desteklemektir. Şirketimiz 2018 yılı sonu itibariyle zarar etmiştir. Kredi ve diğer ödemelerimizde herhangi bir sıkıntı olmamış düzenli ödemiştir.

Yönetim kurulu tarafından şirketin mevcut kaynaklarının yetersiz olduğu tespit edilmiş ve 2018 faaliyet yılı içerisinde gerekli kaynak yaratımlarının yapılması konusunda görüş birliğine varmıştır.

2.5.2 Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Her zaman uzun vadeli düşünmeyi kendimize ilke edindik.

 Hızlı ve sektöründe güçlü bir şekilde büyüme hedeflerimizi 2019 yılında da sürdürmeye devam edeceğiz.

Olağanüstü durumlar olmaması halinde, beklediğimiz büyüme oranı % 10.  Hizmet ve insan odaklı felsefemiz ve yatırımlarımız 2019 yılında da devam edecek.

2.5.3 Kar dağıtım durumu

            Şirketimizin kar dağıtım politikası ; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Şirket 2018 faaliyet yılı içerisinde kar elde etmemiştir. Borca batık olmamakla birlikte, ödemeleri tam ve düzenlidir. Yönetim kurulu 2018 faaliyet yılı içerisinde şirketi kar’a geçirmek için neler yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varmıştır.

 

      2018 Yılı

 

Dönem Karı / (Zararı)

             803.935 TL                 

                     

Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.

                      -     

                              

Dönem Net Karı / (Zararı)

             803.935 TL           

   

2.6. Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

            Şirketimizin likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda veya kriz durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan bizi zarara uğratmayacak veya itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir.

            Şirketimiz faaliyet yılı ve geçmiş yıllarda; Piyasa riski, faiz riski ve operasyonel riskle karşı karşıya kalmamıştır.

 

                        2018

 

Likidite oranı

                         0,86

 

Cari oran

                         0,86

 

Aktif Devir Hızı

                     % 10,23

 

Net İşletme Sermayesi

                         -2.734.596 TL

 

2.7 Diğer Hususlar

  • Bulunmamaktadır.

2.8 Şirketler topluluğunda ana şirketin faaliyet raporu

  • Bulunmamaktadır.

              BAŞKAN

         SEDAT ŞAHİN

 

BAŞKAN VEKİLİ                 BAŞKAN VEKİLİ         BAŞKAN VEKİLİ                   BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET ARI                    KADİR ARDUÇ           İSMAİL DEMİREL                BEKİR UZUN

 

BAŞKAN VEKİLİ            BAŞKAN VEKİLİ              BAŞKAN VEKİLİ                  BAŞKAN VEKİLİ

RAMAZAN ŞEN            CAHİT SEÇİLMİŞ             BEÇET GÖKSU                     SAVAŞ BOLELLİ

Etiketler : Finansal tablo